Povinné informace

Informace na základě zákona 106/1999 Sb.
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Křešín

„Výroční zprávu o poskytování informací za rok 2011“


a) počet písemně podaných žádostí o informace:                                                  0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:                                                      0

c) opis podstatných částí rozsudku soudu, jímž je přezkoumáno rozhodnutí v oblasti
poskytování informaci:                                                                                   0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona:                                             0     

e) další informace vztahující se k uplatňování zákona:               0

V průběhu roku 2011 odpovídali pracovníci obecního úřadu a členové zastupitelstva průběžně na ústní a telefonické dotazy občanů.

V Křešíně dne 28.12.2011

ČEZ - Odstávky v Křešíně

Kontakt

Adresa
Křešín 21, 262 23 Jince
 Telefon
+420 318 692 128 
Datová schránka:
zyva76v
 Email

oukresin@tiscali.cz

Vytvořeno pro Obecní úřad Křešín